Obchodní podmínky a GDPR

Zasady ochrany osobních údajů- klienti Tanečních kurzu Kroměříž:

Vážení tanečníci,

jsme rádi, že jste si vybrali pro zdokonalování svého tanečního umění právě nás. Je pro nás velmi důležité, abyste byli spokojeni a odnesli si jen to nejlepší.

Při naší práci s lidmi se dostáváme do styku také s některými Vašimi osobními údaji. Velmi si vážíme toho, že nám své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

Níže uvedený text Vám poslouží k tomu, abyste se dozvěděli, jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme.

 1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny klienty nebo potenciální klienty Tanečních kurzů Kroměříž, jakož i na všechny uživatele stránek www.dk-kromeriz.cz a www.tanecni-kurzy-km.cz

Správce údajů

Marek Dvorník

Nitranská 18, Kroměříž, 76701

Kontaktní údaje:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 724 370 559

 1. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete výhradně Vy v souvislosti s využíváním našich služeb – např.: přihlášením se do tanečního kurzu nebo na ples apod.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Těmi důvody je zejména plnění smlouvy – bez zpracování některých Vašich údajů bychom taneční akce, které pořádáme, pořádat nemohli. Níže najdete seznam osobních údajů, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu na základě specifikovaného právního důvodu.

 1. Plnění smlouvy
 1. Jméno a příjmení
 2. Email
 3. Telefon
 4. Pohlaví
 5. Navštěvované kurzy popř. jiné taneční akce pořádané (Tanečníci tanečníkům, Tančírna...)

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

Druhou skupinou jsou osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. K naší práci tyto údaje nutně nepotřebujeme, nicméně z důvodu zajištění pro Vás komfortnějších služeb Vás o Váš souhlas žádáme.

 1. Udělení souhlasu
 1. Email – k zasílání zpráv o tanečních akcí, které pořádáme
 1. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný správce údajů – Marek Dvornik –S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku, a zpracovávají je další osoby.

1) Bc. Dvorníkova Irena - vedení evidence účastníku tanečních kurzu Kroměříž

2) Lektoři a asistenti v tanečních kurzů

3) Externí účetní - zaměstnanci společnosti Dům kultury Kroměříž  zejména paní Taneční kurzy Kroměříž.

 1. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy, případně také pro účely zpracování účetních dokladů, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Taneční kurzy Kroměříz  a Vámi a dále po dobu nutnou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Taneční kurzy Kroměříž a Vámi, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro výše specifikovaný účel.

 1. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 1. Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
 2. Právo na opravu - Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

iii. Právo na výmaz - Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 1. Právo odvolat souhlas - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 2. Právo vznést námitku - Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 3. Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

vii. Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Obchodní podmínky a GDPR

 

Obchodní podmínky:

 

 1. Přihláška do tanečních kurzů (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to, prosím, co možná nejdříve vědět.

 

 1. Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem automaticky přijde e-mailem úvodní dopis s potvrzením o přihlášení a pokyny k platbě. Vaše účast v kurzu je dána kapacitou kurzu. Po navršení této kapacity, již nebudou přijati žádní zájemci o kurz, a to z důvodu komfortu ostatních frekventantů. Pokud se někdo odhlásí, bude toto místo nabídnuto nejbližšímu zájemci pod čarou.

 

 

 1. Nejpozději 5 dní před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s bližšími informacemi o kurzu.

 

 1. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 15 - 20 minut kvůli plynulému odbavení u prezence.

 

 1. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

 

 1. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je vyžadováno společenské oblečení, avšak sako ani rukavičky u pánů není nutné. Jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme v rubrice - etiketa.

 

 1. Taneční sály i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

 

 1. Změna termínu, času a místa konání kurzů a lekcí je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

 

 1. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Tanečních kurzů Kroměříž, FB – Taneční kurzy Kroměříž a, Dům kultury Kroměříž a FB - Dům kultury Kroměříž . Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

 

 1. Storno podmínky: Je možné odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením.

 

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

 

 1. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

 

V Kroměříži dne 22.1.2019

Marek Dvornik